HJEM
/
VÅRE TJENESTER
/
SKADEAVVERGING
/
SYSTEMKURS
systemkurs | Skadeavverging | HAVA kompetanse

Alle arbeidsplasser med risiko for voldshendelser bør ha et skadeavvergingssystem

Lær deg å bygge opp et komplett og velfungerende skadeavvergingssystem, som møter utfordringene på din arbeidsplass.

Åpne og lukkede kurs

Vi tilbyr både åpne og lukkede kurs.
I et lukket kurs har vi større tilpasningsmuligheter med hensyn til datoer, tid og lokaler.

Antall deltakere

12 deltakere per kurs. Ved ønske om flere deltakere ta gjerne kontakt, så finner vi en tilpasset løsning.

Forkunnskaper

Trenger ikke noen forkunnskaper for å delta på dette kurset.

Varighet kurs

Åpne kurs går over 2 dager fra 09.00-15.00 eller tilpasses ved bestilling av lukkede kurs.


Hva er et skadeavvergingssystem?

Skadeavvergingssystemet omfatter alle sider ved arbeidsplassens møte med voldshendelser. Blant disse er planer for håndtering av akutte situasjoner, risikoreduserende rutiner og bygging av nødvendige ferdigheter. Et godt skadeavvergingssystem sikrer at arbeidsplassen har en reell og helhetlig beredskap for voldshendelser, og at denne beredskapen både  bygger på solid skadeavvergingsfaglig kompetanse og er tilpasset arbeidsplassens spesifikke behov og utfordringer.

På dette kurset lærer deltakerne:
- Hva et skadeavvergingssystem må bestå av
- Hva slags kompetanse som må ligge til grunn for systemet
- Hvordan systemet tilpasses lokale og individuelle forhold
- Hvordan systemet fortløpende kan evalueres og forbedres
- Hvordan systemet kan endres ved endrede behov

Kurset er teoretisk. En viktig del av kurset er arbeid med caser, som gir deltakerne øvelse i å bygge system. Tidligere gjennomført grunnkurs og trenerkurs er en fordel, men ikke en forutsetning.  

Kontakt ossPåmelding

Kursoversikt

Innføringskurs | Skadeavverging

Der hvor det ikke er behov for at hele personalgruppen gjennomgår vårt standardiserte grunnkurs (les beskrivelse ved å klikke på grunnkurs), så kan et innføringskurs kanskje være det riktige. Ikke alle arbeidsteder eller kanskje bare en mindre del av personalgruppa har behov for å øve på teknikker hvor en har som mål å ta fysisk kontroll på en den som angriper, men det er mange som trenger innføring i skadeavverging med mål om å avverge skade, sikre omgivelsene og å komme seg unna eller skjerme andre. Et innføringskurs er en type «light» versjon av grunnkurset. Man vil ikke lære liggende eller sittende holdeteknikker eller overganger mellom disse teknikkene, men deltagerne vil lære stående holdegrep. Det kurset fokuserer på er posisjonering, tilrettelegging av miljø, å snu fysisk en som angriper, å føre noen ut, å stoppe eller unngå slag, spark, lugging.... og innføring i hva som må til for å planlegge og lage rutiner som forebygger nødsituasjoner og hvordan vi kommer oss i best mulig posisjon som muliggjør effektive tiltak. Slike kurs tilbyr vi for personalgrupper opp til 18 pers pr instruktør. Lengde på kursene er alt fra 4-6 timer ut ifra hvilke problemstillinger hvert enkelt sted jobber med.
Dette kurset er spesielt tilpasset der nødsituasjoner oppstår eller kan oppstå, som krever at personalet er forberedt med innøvde taktiske og tekniske ferdigheter som hindrer at skade oppstår. Vi har tilpasset dette til skolen, hjemmetjenester, legevakt, sykehjem, barnevern, omsorgsboliger og andre tjenestesteder hvor de mest omfattende tiltakene blir for mye.

Et innføringskurs vil trolig ikke være tilstrekkelig for å kunne innlære nye ferdigheter på et nivå som gjør en i stand til å bruke det i reelle situasjoner. For å sikre at det har en reel verdi, så må man repetere/trene det man lærte på kurs i korte økter regelmessig (feks 10 min av møtetid). For å få en effektiv trening trenger man en HAVA-ressursperson eller en HAVA-skadeavvergingstrener. Se over hvordan vi utdanner det dere trenger.

Mer informasjon kommer
Kursinformasjon

En ressursperson kan trene personalet i de elementer et innføringskurs inneholder. De vil få med materiell i form av et hefte, en Power Point (som de kan bruke på egne kurs) og en tilgang til digitalt materiell og veiledning fra oss. Ressurspersoner får en rask innføring i teori og hva skadeavverging er og ikke er, og vil bli trent i å kurse personal i praktiske teknikker og taktikk som er ment å hindre eller ihvertfall redusere skader og konsekvenser i nødsituasjoner. Dette er en type "light" versjon av trenerkurset hvor de ikke lærer de mest inngripende tiltakene og hvor de får en kortere teoretisk innføring ettersom det er færre elementer de skal lære bort.
Vi setter opp kurs i mai/juni etter ønsker og behov. Kurset varer i 2 dager i våre lokaler i Oslo og gir en sertifisering som varer i et år og inkluderer veiledning ved behov fra oss.

Ressursperson
1.-2. juni 2023
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
Ja
Ressursperson
..
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
..
Ressursperson
..
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
..
Ressursperson
..
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
..
Kursinformasjon

Et standard grunnkurs inneholder alle nivåer av skadeavverging, fra det minst inngripende som plassering og fysisk tilrettelegging, til det mest inngripende som er holdegrep i liggende posisjon. Trening i dette er veldig aktuelt der hvor personalgruppen må kunne ta fysisk kontroll over elever uansett hvor alvorlig og voldsomt et angrep kan være.


Dette er overiskt for våre åpne kurs. Ønsker din bedrift å ha lukket kurs (mellom 18-100 personer), kontakt oss på skjemaet ovenfor).

Grunnkurs
11-12 April 2023
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
Fullt
Grunnkurs
8-9 Mai 2023
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
Fullt
Grunnkurs
26-27 Juni 2023
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
8 plasser igjen
Scroll bortover for å se tider og datoer
Trenerkurs innen skadeavverging

Dette er oversikten for våre åpne kurs. Ønsker din bedrift å ha lukket kurs, kontakt oss på skjemaet nedenfor.
En skadeavvergingstrener vil kunne ha opprettholdende treninger med personalgrupper som har gått på grunnkurs. De skal også ha treninger tilpasset ulike behov og utfordringer og har tilgang på veiledning fra oss ved behov. Sertifiseringen varer ett år og de må delta på resertifiseringskurs hos oss årlig, hvor man bygger vider på erfaringer og ny kunnskap slik at de videreutvikler seg som trenere og at vi i HAVA kan kontrollere at treninger gjennomføres i tråd med våre strenge kvalitetskrav til skånsom, effektiv,  juridisk og etisk korrekt skadeavverging. En HAVA-trener kan trene personalet i alle elementer fra et grunnkurs eller innføringskurs.

Trenerkurs
29-31 Mars 2023
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
Fullt
Trenerkurs
10-12 Mai 2023
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
Fullt
Trenerkurs
28-30 Juni 2023
Toftes gate 60B,
0552 Oslo
2 plasser igjen
Forebygging | Kurs innen miljøarbeid

Vår intensjon er at disse kursene skal være enkle lavterskelkurs hvor man får reelle verktøy, ideer og inspirasjon til å jobbe med vanskelige tema. Ofte kan man løse mye med lite, eller starten på endringsarbeid kan være det vanskeligste. Kursene er satt opp til å vare i 45 minutter, med 15minutter til diskusjon rundt relevans på egen arbeidsplass. Dette tilpasser vi selvfølgelig og ettersom vi har komprimert dette til lavterskelkurs er dette noe vi kan omgjøre til større kurs som går mer i detaljer eller at man slår sammen flere tema. Vi vil prøve å skape en uformell stemning hvor vi diskuterer underveis og finner en måte sammen på hvordan dere kan jobbe videre internt med dette som et tema. Tanken er at dette formatet skal passe på et personalmøte, slik at man også har noe tid igjen til egen saksliste hvis ønskelig.

Kurs 1: Forebygging og skadeavverging. Hva er hva?
Dersom man trenger å drive skadeavverging på en arbeidsplass, så kan det i mange tilfeller være vanskelig å skille dette fra forebygging. Dette blir kanskje spesielt vanskelig når skadeavverging har en forebyggende effekt og forebygging har en skadeavvergende effekt. Målet med kurset er at personalet selv kan skille tydelig på hva som er forebygging og hva som er skadeavverging, de ulike formålene og hva som løser hva.

Kurs 2: Hvor og hvordan starte når atferdsutfordringen er stor?
En atferdsutfordring er aldri kun en isolert hendelse. Ofte sitter man med en hel haug av utfordringer og kanskje et ytre og indre press om å løse alt på en gang. Hvordan rydde i kaoset og jobbe effektivt med noe omfattende? Målet med kurset er at personalet lettere kan prioritere ut ifra nødvendigheter og muligheter, som igjen skal gjøre det enklere å jobbe mer systematisk og samlet med noe som er preget av kaos og stress.

Kurs 3: De som ikke møter opp:
Hvor starter man når man har barn og unge som ikke møter opp eller som avviser de aller fleste tilbud? Målet med kurset er at personalet har mer innsikt i hvordan man jobber med små suksesser over tid og at man har flere perspektiver på hva som kan oppfattes som stress og krav, selv om intensjonen er det motsatte.

Kurs 4: Dette kommer til å få konsekvenser, positive konsekvenser!
Blir ros og annerkjennelse for små og store bragder tatt på samme alvor som kjeft og irettesettelse? Vi mennesker har en klar tendens til å bli som vi blir fortalt, så hva kan skje dersom man for eksempel kaller inn til alvorlige skrytemøter som foreldrene blir orientert om? Målet med kurset er at personalet får flere ideer om hvordan man kan starte en endring med enda mer fokus på der barn og unge lykkes. Målet er ikke å endre barnet, men å vise vei til flere positive opplevelser.

Kurs 5: Hva om man ikke er er opptatt av skyld?
Min skyld, din skyld, hans eller hennes skyld. Dette er ofte et sentralt punkt og har ulike effekter på vår følelse av rettferdighet og ansvar. Skyld deles ut i etterkant og oppleves avlastende for noen og belastende for andre. Hva om man ikke gir dette like mye plass, men går ut ifra at en gitt hendelse har mange potensial for endring i fremtiden? Evaluering er viktig, men noen ganger mister man muligheten til å endre uheldige mønstre med "det må vi aldri gjøre igjen eller unngå for en hver pris", fremfor "dette burde vi gjøre neste gang". Målet med kurset er at personalet får en kjapp introduksjon til funksjonell analyse som har som hensikt å tydeliggjøre hva som skjer og hvordan vi kan jobbe systematisk med det i fremtiden. Kanskje er veien å i større grad flytte fokus fra konsekvenser til endring av foranledninger?

Forebygging og skadeavverging. Hva er hva?
Hvor og hvordan starte når atferdsutfordringen er stor?
De som ikke møter opp.
Dette kommer til å få konsekvenser, positive konsekvenser!  
Hva om man ikke er opptatt av skyld?
Skadeavvergingskurs

Påmelding

For påmelding, fyll ut skjemaet så kontakter vi deg fortløpende.

Tusen takk for din henvendelse! Vi kontakter deg fortløpende.
Oisann! Her var det trøbbel i tårnet. Vennligst prøv igjen, eller kontakt oss direkte på eposten under.
Våre org. nummer
HAVA Omsorg 924 351 128
HAVA Kompetanse 928 458 733
HAVA Velferd 931 698 699