HAVA Omsorg

Tilpassede og helhetlige tjenester til personer med varierte bistandsbehov

HAVA Omsorg

Hvor gode kan omsorgstjenester faktisk bli? Hvor gode arbeidsplasser kan skapes innen krevende tjenesteyting? Hva kan leverandører av kompliserte og komplekse omsorgstjenester bidra med til storsamfunnet?

Personene bak HAVA Omsorg har erfaring fra mange deler av omsorgs- og undervisningssektoren – skole, barnevern, habilitering og tjenesteyting til personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og med forskjellige psykiatriske diagnoser.

Vårt ønske er å bidra til reell kvalitetsheving innen tilrettelagte tjenester – til beste for brukere, ansatte, pårørende og samfunnet ellers.

Alt som ikke kan telles og måles

Sjekklister og fagbøker fanger bare en liten del av virkeligheten. Høy livskvalitet og meningsfulle dager utgjøres av en uendelig mengde komplekse sammenhenger. Vi kan kalle det «relasjoner», «samspill», «musikalitet», «respekt», «kreativitet», «engasjement», «empati», «god stemning» og mye annet, men ikke noe av dette lar seg bestille direkte. Derimot kan det effektivt legges til rette for – blant annet gjennom hvem som ansettes, og hvordan den nyansatte følges opp, hvordan arbeidet organiseres, hvor god tid relasjoner får på å utvikle seg, hva slags oppfølging nyansatte får, hvordan de fysiske omgivelsene er, og en for eksempel lager og spiser god mat til alle måltider.

Atferdsanalyse og metodisk tilnærming

Atferdsanalyse er vitenskapen om forholdet mellom endringer i atferd og endringer i omgivelsene. Der telling og måling av handlinger og handlingsmønster er nødvendig, er atferdsanalysen vårt foretrukne verktøy, og atferdsanalytiske begreper er en viktig del av fagspråket vårt. Metodisk tilnærming vil si at vi etterstreber vitenskapelige standarder når det arbeides i retning av definerte mål, eller når vi skal løse krevende problemer. Enten det er snakk om klinisk arbeid eller organisasjonsutvikling skal alt slikt arbeid følge en sekvens av kartlegging, målformulering, tiltaksvalg, datainnhenting og evaluering.

Sikkerhet og trygghet

I mange sammenhenger hvor vi involveres, er alvorlig utfordrende atferd en del av bildet. Solid kompetanse innen faglig forsvarlig skadeavverging er ofte en forutsetning for å oppfylle både arbeidsmiljøloven, og relevant lovverk fortjenestene som ytes. Denne kompetansen er også nødvendig for å kunne ivareta alle parter i eventuelle nødsituasjoner på best mulig vis.

Omsorgsboliger

Heldøgns oppfølging i egen bolig

Vi påtar oss oppdrag der vi står for alle vesentlige sider av omsorgstilbudet rundt en person.

Tilbudet bygges opp rundt brukeren, det er ikke brukeren som skal passe inn i tilbudet. Teamet håndplukkes, og det faglige opplegget sys med skreddersøm. Vi legger også vekt på at selve boligens utforming og beliggenhet skal passe med brukerens preferanser og interesser, der boliganskaffelse er en del av oppdraget.

Vi legger vekt på godt samarbeid med oppdragsgiver, verge, spesialisthelsetjeneste og pårørende i utføring av alle oppdrag.

Tjenester

Ambulerende tjenester

Vi påtar oss oppdrag på de fleste arenaer, med forskjellige tidshorisonter og medvarierende tidsbruk. Problematikk som vi typisk involveres i er skolevegring, vegring mot å motta helse- og sosialtjenester, samhandlingsvansker eller utfordrende atferd, på skolen eller i hjemmet.

Det ambulerende teamet innleder oppdragene sine med en kartlegging, som skal resultere i en vurdering av hva som bør gjøres. Deretter følger en fase med tett oppfølging av personen selv, og også av personene og «systemene» rundt personen. Målet vil alltid være å følge opp alle parter på en slik måte at ikke bare de akutte utfordringene løses, men at framtida ser lysere ut for alle.

Vil du jobbe i HAVA Omsorg?

Kunne du tenke deg å bli vår medarbeider? Vi stiller høye krav, og lover tilsvarende oppfølging og utviklingsmuligheter. Vi er like interesserte i motiverte talenter som i fullbefarne terapeuter.

Maks størrelse 10MB.
Laster...
fileuploaded.jpg
Opplasting feilet. Maks størrelse 10 MB.
Maks størrelse 10MB.
Laster...
fileuploaded.jpg
Opplasting feilet. Maks størrelse 10 MB.
Takk! Din melding har blitt sendt.
Ups! Noe gikk galt.. Vennligst prøv igjen.